El compromís amb la societat i el medi ambient ha portat a les administracions públiques a adoptar diverses normatives destinades a millorar l’entorn i la salut de les persones. Això ha comportat la implantació d’una legislació molt més estricta pel que fa al tractament de residus.
Landscape - see description  

Sigui quina sigui la teva activitat, Llorens|gmr t’ofereix una gestió de residus integral que et permet treure el màxim profit de cadascún dels processos vinculats a la gestió de residus:

  •  Assessorament per minimitzar la generació d’excedents.
  •  Oferin-te tots els mitjans per facilitar la separació dels residus en origen.
  • Ajudem a col·locar els contenedors intermitjos en la segregació de residus.
  •  Servei de recollida còmode, àgil i segur.
  •  Aplicant totes les mesures per l’òptim reciclatge, valorització o destrucció dels sobrants.
  •  Compliment de la llei, tractant cada material segons el que estableix per evitar qualsevol tipus de sanció.
  •  Màxima preocupació per l’ecologia.
  • Aportem sistemes de segregació i compactació que redueixen la “petjada de CO2”.
  • Sistemes de segregació que garanteixen el landfill 0, en la mesura de les característiques del residu.
  •  Gestió de tots els tràmits de documentació que requereix la gestió de determinats residus.