Gestión residuos derivados de las artes gráficas

Arts gràfiques
 

El paper i cartró representa el 25% en pes dels residus municipals generats a Catalunya. El paper està fabricat principalment per cel·lulosa obtinguda d’espècies vegetals i/o per paper usat. La seva recollida selectiva té com a objectiu final possibilitar-ne el reciclatge i així estalviar energia i matèries primers.

D’aquesta manera, Llorens|gmr facilita a les empreses dedicades a les arts gràfiques la separació selectiva dels diferents tipus de paper per tal d’optimitzar-ne la valorització. En aquest sentit, ofereix diversos tipus de contenidors, maquinària i compactadores que permeten la classificació i emmagatzematge de paper més adequats.

Les empreses que s’engloben en aquest sector generen un seguit de residus que es poden considerar tòxics, com són els tòners, les tintes o els ink-jets d’impressió. Aquests residus específics es gestionen des de Llorens|rp.